Продукти

Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за вас. Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилената им защита.

Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред вас за обработването на личните Ви данни. Целта на документа е да ви запознае с най-важните аспекти при обработването на вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване. 

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга и др. 

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока. 
Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. 
Търговецът е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
Ние ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за вас и за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес. 

За да доставим търсения от вас продукт и за да оформим продажба, ние следва да разполагаме с информация, включваща ваши лични данни: ваш адрес за доставка, ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл и пр. Ние избягваме да изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право да продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията. 
При получаване на писмена молба от ваша страна, ние можем да ви предоставим вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. 
Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България. 
Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. 
 

От каква информация имаме нужда?
В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме информация за Вас: 
· идентификационни данни и информация за контакти; 
В някои случаи ние можем да използваме ваши данни независимо, че не сте наш клиент, напр. ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш клиент. Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да ви предоставим исканата от Вас услуга или да продължим да ви я предоставяме. Как ще се използва тази информация? Ние събираме вашите данни за да изпълним свои законови задължения, за да изпълним свои договорни задължения, във връзка с легитимния си интерес при предоставяните от нас услуги, както и за да подобрим предлаганите услуги на вас и на нашите клиенти като цяло. Ние няма да разкрием вашите лични данни, но можем да ги предоставим на: 
· съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона; 
· доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност; 
Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

Как ще съхраняваме вашата поверителна информация?
Вашата информация ще се съхранява на нашите сигурни компютърни системи и хартиени файлове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?
Колко дълго съхраняваме Вашите данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност.

Вашите права съгласно Общия регламент Съгласно Общия регламент
Вие може да: 
· поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас; 
· поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация; 
· възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес; 
· възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг; 
· искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба; 
· поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се свържете с нас на: Email: office@lakal-bg.com Адрес: бул. „Никола Вапцаров" № 136,  Пловдив – ЛАКАЛ ЕООД.

Ако смятате, че сме нарушили задълженията си съгласно Закона за защита на личните данни или Общия регламент, вие може да се оплачете и пред Комисията за защита на личните данни на: Email: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdpc.bg Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 София 1592.

Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни. 
Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.

Вашата последваща употреба на www.lakal-bg.com , дори и след нанасянето на промени в тези условия ще означава, че сте съгласни и приемате тези промени. 

ВАЖНО: Всяко действие, което Вие, трета страна или "ЛАКАЛ" ЕООД предприеме с цел защита на тези условия, трябва да бъде отнасяно само към български съд. Ако някое от тези условия е несъвместимо със закона, невалидно или по някаква причина не може да бъде приложено, то следва това условие да се счита за невалидно и по никакъв начин не влияе на валидността на останалите условия.


Като използвате този сайт, Вие изразявате съгласие с политиката ни за защита на личните данни.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕЯ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ. 

Фирмата| Разпродажби |Политика за поверителност |Бисквитки |Обекти |Kонтакти |Вход за служители

уеб дизайн
© Всички права запазени